Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego i psychologa, gdy:

 •  niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 •  potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy,

 

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego i psychologa, gdy:

 •    czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 •   nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 •   masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji,
 •   chcesz podzielić się swoją radością lub zmartwieniem,
 •   chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 •   przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić,

 

Pedagog szkolny. Zajmuje się pomocą uczniom w sytuacji niepowodzeń szkolnych oraz w relacjach nauczyciel-uczeń-klasa. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w klasach. Udziela wsparcia uczniom mającym problemy rodzinne, rówieśnicze, decyzyjne, sytuacyjne, emocjonalne. Organizuje pomoc socjalną. Koordynuje w szkole działania związane z posiadanymi opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej i z programem profilaktyczno-wychowawczym. Prowadzi konsultacje z rodzicami i opiekunami uczniów, współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi funkcjonowanie szkoły, takie jak: Straż Miejska, Policja, Kuratorzy Sądowi, Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna.

 

Psycholog szkolny. Dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania.

Rozpoznaje i wspiera mocne strony ucznia, prowadzi rozmowy, spotkania z uczniem, wychowawcą, rodzicem. Podejmuje działania mediacyjne w sprawach wychowawczych.

 

Terapia pedagogiczna. Stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci i młodzieży w uczeniu się.

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej, które rozwijają i aktywizują te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej

(od 2 do 5 osób), raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.

 

Pedagog specjalny. Planuje i nadzoruje realizację zajęć specjalistycznych oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów z orzeczeniem i opiniami.   Współpracuje z zespołem opracowującym dokumentację dla tych uczniów (IPET i WOPFU). Udziela porad i konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Kontaktuje się z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Neurologopeda to specjalista, który zajmuje się stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, jąkania i połykania, ale także korekcją wad wymowy powstałych na podłożu neurologicznym oraz profilaktyką.

 

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ściśle współpracuje z wychowawcą, nauczycielami i specjalistami dostosowując formy i metody pracy do potrzeb uczniów, które wynikają z diagnozy i orzeczenia. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego i psychologa, gdy:

 

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 •  potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy,

 

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego i psychologa, gdy:

 

 •   czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 •   nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 •   masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji,
 •   chcesz podzielić się swoją radością lub zmartwieniem,
 •   chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 •   przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić,

 

Pedagog szkolny. Zajmuje się pomocą uczniom w sytuacji niepowodzeń szkolnych oraz w relacjach nauczyciel-uczeń-klasa. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w klasach. Udziela wsparcia uczniom mającym problemy rodzinne, rówieśnicze, decyzyjne, sytuacyjne, emocjonalne. Organizuje pomoc socjalną. Koordynuje w szkole działania związane z posiadanymi opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej i z programem profilaktyczno-wychowawczym. Prowadzi konsultacje z rodzicami i opiekunami uczniów, współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi funkcjonowanie szkoły, takie jak: Straż Miejska, Policja, Kuratorzy Sądowi, Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna.

 

Psycholog szkolny. Dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania.

Rozpoznaje i wspiera mocne strony ucznia, prowadzi rozmowy, spotkania z uczniem, wychowawcą, rodzicem. Podejmuje działania mediacyjne w sprawach wychowawczych.

 

Terapia pedagogiczna. Stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci i młodzieży w uczeniu się.

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej, które rozwijają i aktywizują te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej

(od 2 do 5 osób), raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.

 

Pedagog specjalny. Planuje i nadzoruje realizację zajęć specjalistycznych oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów z orzeczeniem i opiniami.   Współpracuje z zespołem opracowującym dokumentację dla tych uczniów (IPET i WOPFU). Udziela porad i konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Kontaktuje się z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Neurologopeda to specjalista, który zajmuje się stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, jąkania i połykania, ale także korekcją wad wymowy powstałych na podłożu neurologicznym oraz profilaktyką.

 

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ściśle współpracuje z wychowawcą, nauczycielami i specjalistami dostosowując formy i metody pracy do potrzeb uczniów, które wynikają z diagnozy i orzeczenia. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Rodzaje zajęć oraz warunki organizacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:
 2. a) zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
 3. b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,
 4. c) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się,
 5. d) zajęć specjalistycznych:

– korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych ,

– rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym,

– innych o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły,

 1. e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
 2. f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,
 3. g) warsztatów,
 4. h) porad i konsultacji.

Szkoła sporządza wykaz instytucji, z którymi współpracuje lub do których można się zwrócić o pomoc.

Działania związane z wdrażaniem  pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla ucznia

 1. W razie stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę, wychowawcę, rodzica lub dyrektora potrzeby organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezwłocznie rozpoczyna się procedura wsparcia.
 2. Rodzic / Pełnoletni uczeń w każdym momencie może zwrócić się o pomoc. W przypadku chorób przewlekłych rodzic / pełnoletni uczeń składa wniosek o objecie pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz uzasadnia wniosek.
 3. W przypadku otrzymania orzeczeń i opinii rodzic niezwłocznie dostarcza dokumenty do sekretariatu szkoły, w nowym roku szkolnym najpóźniej do 20 września. Pracownik sekretariatu odnotowuje datę wpływu.
 4. Dyrektor ustala poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których są one realizowane – na podstawie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach oraz ilości godzin wynikających z arkusza organizacji szkoły.
 5. Rodzic / pełnoletni uczeń zostaje zapoznany z proponowanymi formami pomocy oraz podpisuje oświadczenie wyrażając w ten sposób zgodę lub jej brak na realizację pomocy.

Harmonogram pracy na rok szkolny 2023/2024

Pedagog szkolny

mgr Ewa Sykała

gabinet 106 parter

email: e.sykala@zso1.tarnow.pl

tel: (14) 633 03 46 wew. 29

Poniedziałek  08:00 – 13:30

Wtorek           10:00 – 12:30

Środa             08:00 – 15:00

Czwartek       09:00 – 12:30

Piątek            08:00 – 11:30

 

Psycholog

mgr Katarzyna Ziobroń

gabinet 217 – I piętro

email: k.ziobron@zso1.tarnow.pl

tel: (14) 633 03 46 wew. 26

Poniedziełek  11:30 – 16.30

Wtorek           15:30 – 16:30

Środa             11:30 – 15:30

Czwartek       7:00 – 10:30

Piątek            7:00 – 10:00

 

Pedagog specjalny

mgr Renata Wyskiel

gabinet 217 – I piętro

email: r.wyskiel@zso1.tarnow.pl

tel: (14) 633 03 46 wew. 26

Poniedziałek   7:00 – 12:30

Wtorek            11:30 – 15:30

Środa              7:00 – 12:30

Czwartek        11:30 – 15:30

Piątek             7:00 – 11:00

 

Terapeuta pedagogiczny

mgr Renata Zielińska

gabinet 211 – I piętro

email: r.zielinska@zso1.tarnow.pl

Poniedziałek  7:00-12:30

Wtorek           11:30-15:30

Środa             7:00-12:30

Czwartek       11:30-15:30

Piątek            7:00-11:00

 

Neurologopeda

mgr Patrycja Gądkiewicz

gabinet 212 – I piętro – w bibliotece

email: p.gadkiewicz@zso1.tarnow.pl

 

Wtorek      7:30 – 13:35

Środa       11:20 – 15:30

Czwartek  7:30 – 12:35

Piątek       7:10 – 9:00

 

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczniów

z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

mgr Justyna Budzik

mgr Aldona Nowińska

mgr Agnieszka Szymańska

Nauczyciele są obecni na większości zajęć lekcyjnych, podczas których wspierają uczniów mających trudności z przyswojeniem wiedzy i funkcjonowaniem społecznym.

 

Dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE  RODZICAW SPRAWIE OBJĘCIA DZIECKA

POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEZKI KSZTAŁCENIA

WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ – CHOROBA PRZEWLEKŁA

WNIOSEK RODZICÓW O INDYWIDUALNE NAUCZANIE

WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ – RÓŻNE POWODY

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZAJĘĆ INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA W FORMIE ZDALNEJ

WNIOSEK O SKIEROWANIE UCZNIA NA BADANIA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

WNIOSEK O INDYWIDUALNY TOK NAUKI