Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Drogi Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego i psychologa, gdy:

 •  niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 •  potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,
 • szukasz pomocy,

 

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego i psychologa, gdy:

 •    czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny,
 •   nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem,
 •   masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji,
 •   chcesz podzielić się swoją radością lub zmartwieniem,
 •   chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 •   przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić,

 

Pedagog szkolny. Zajmuje się pomocą uczniom w sytuacji niepowodzeń szkolnych oraz w relacjach nauczyciel-uczeń-klasa. Prowadzi zajęcia psychoedukacyjne w klasach. Udziela wsparcia uczniom mającym problemy rodzinne, rówieśnicze, decyzyjne, sytuacyjne, emocjonalne. Organizuje pomoc socjalną. Koordynuje w szkole działania związane z posiadanymi opiniami poradni psychologiczno – pedagogicznej i z programem profilaktyczno-wychowawczym. Prowadzi konsultacje z rodzicami i opiekunami uczniów, współpracuje z różnymi instytucjami wspierającymi funkcjonowanie szkoły, takie jak: Straż Miejska, Policja, Kuratorzy Sądowi, Poradnia Psychologiczno– Pedagogiczna.

 

Psycholog szkolny. Dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia uczniom właściwej pomocy psychologicznej na terenie szkoły oraz wspiera rodziców w procesie wychowania.

Rozpoznaje i wspiera mocne strony ucznia, prowadzi rozmowy, spotkania z uczniem, wychowawcą, rodzicem. Podejmuje działania mediacyjne w sprawach wychowawczych.

 

Terapia pedagogiczna. Stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziałuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci i młodzieży w uczeniu się.

W naszej szkole organizowane są zajęcia z terapii pedagogicznej, które rozwijają i aktywizują te wszystkie funkcje intelektualne i właściwości osobowościowe uczniów, które umożliwiają im pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej

(od 2 do 5 osób), raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej.

 

Pedagog specjalny. Planuje i nadzoruje realizację zajęć specjalistycznych oraz pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów z orzeczeniem i opiniami.   Współpracuje z zespołem opracowującym dokumentację dla tych uczniów (IPET i WOPFU). Udziela porad i konsultacji uczniom, rodzicom i nauczycielom. Kontaktuje się z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

Neurologopeda to specjalista, który zajmuje się stymulacją rozwoju mowy, terapią zaburzeń m.in. artykulacji, mowy, głosu, języka pisanego, jąkania i połykania, ale także korekcją wad wymowy powstałych na podłożu neurologicznym oraz profilaktyką.

 

Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia ściśle współpracuje z wychowawcą, nauczycielami i specjalistami dostosowując formy i metody pracy do potrzeb uczniów, które wynikają z diagnozy i orzeczenia. Prowadzi zajęcia rewalidacyjne.

Zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szkole uczniom i rodzicom.

2.Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

3.Potrzeba  objęcia ucznia pomocą psychologiczno–pedagogiczną wynika w szczególności z:

a) niepełnosprawności,

b) niedostosowania społecznego,

c) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

d) zaburzeń zachowania lub emocji,

e) szczególnych uzdolnień,

f) specyficznych trudności w uczeniu się,

g) deficytów kompetencji i zaburzeń  sprawności językowych,

h) choroby przewlekłej,

i) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,

j) niepowodzeń edukacyjnych,

k) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,

l) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

a) ucznia,

b) rodziców ucznia,

c) dyrektora szkoły,

d) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem,

e) pielęgniarki lub higienistki szkolnej,

f) poradni (opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania)

g) asystenta edukacji romskiej,

h) pomocy nauczyciela,

i) pracownika socjalnego,

j) asystenta rodziny,

k) kuratora sądowego,

l) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) rodzicami uczniów,

b) poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi,

c) placówkami doskonalenia nauczycieli,

d) innymi szkołami i placówkami,

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Rodzaje zajęć oraz warunki organizacji form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole

1.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem poprzez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów w formie:

a) zajęć rozwijających uzdolnienia dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

b) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce,

c) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się dla uczniów w celu podnoszenia efektywności uczenia się,

d) zajęć specjalistycznych:

– korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się,

– logopedycznych dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych ,

– rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla uczniów przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym,

– innych o charakterze terapeutycznym dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w szkole oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu szkoły,

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,

f) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia,

g) warsztatów,

h) porad i konsultacji.

Szkoła sporządza wykaz instytucji, z którymi współpracuje lub do których można się zwrócić o pomoc.

 

Drodzy Uczniowie!

Przypominamy, że w naszej szkole działa specjalna skrzynka do korespondencji o nazwie: Skrzynka Wsparcia.

Swoje trudności, problemy, uwagi, czy pytania możecie zgłaszać do nas nie tylko osobiście, ale i elektronicznie na adres: skrzynkawsparcia@zso1.tarnow.pl

Chcemy, aby w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie oraz by sięganie po pomoc było dla Was łatwe.
Na wiadomości odpowiada psycholog szkolny. Pomoc zależna będzie od rodzaju zgłoszenia.

Dzięki „Skrzynce Wsparcia” możecie też poprosić o pomoc ze strony Dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli, wychowawców, a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy.

Regulamin korzystania ze Skrzynki Wsparcia:

 1. Nikt Cię nie będzie oceniać. Możesz napisać w każdej sprawie, która jest dla Ciebie trudna.
 2. Wszystko, o czym napiszesz pozostanie tajemnicą, chyba, że zagrażałoby to czyjemuś zdrowiu,
  życiu lub bezpieczeństwu.
 3. Każde zgłoszenie będzie traktowane indywidualnie, z dyskrecją i szacunkiem.
 4. Twój list może być anonimy, ale by ułatwić udzielenie odpowiedniej pomocy podaj tyle danych,
  ile możesz ujawnić, takich jak imię, klasę, dane osób, których wiadomość dotyczy.
 5. Nie traktuj tej korespondencji, jako żartu.

Działania związane z wdrażaniem  pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla ucznia

 1. W razie stwierdzenia przez nauczyciela, specjalistę, wychowawcę, rodzica lub dyrektora potrzeby organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej niezwłocznie rozpoczyna się procedura wsparcia.
 2. Rodzic / Pełnoletni uczeń w każdym momencie może zwrócić się o pomoc. W przypadku chorób przewlekłych rodzic / pełnoletni uczeń składa wniosek o objecie pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz uzasadnia wniosek.
 3. W przypadku otrzymania orzeczeń i opinii rodzic niezwłocznie dostarcza dokumenty do sekretariatu szkoły, w nowym roku szkolnym najpóźniej do 20 września. Pracownik sekretariatu odnotowuje datę wpływu.
 4. Dyrektor ustala poszczególne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których są one realizowane – na podstawie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach oraz ilości godzin wynikających z arkusza organizacji szkoły.
 5. Rodzic / pełnoletni uczeń zostaje zapoznany z proponowanymi formami pomocy oraz podpisuje oświadczenie wyrażając w ten sposób zgodę lub jej brak na realizację pomocy.

Harmonogram pracy na rok szkolny 2023/2024

Pedagog szkolny

mgr Ewa Sykała

gabinet 106 parter

email: e.sykala@zso1.tarnow.pl

tel: (14) 633 03 46 wew. 29

Poniedziałek  08:00 – 13:30

Wtorek           10:00 – 12:30

Środa             08:00 – 15:00

Czwartek       09:00 – 12:30

Piątek            08:00 – 11:30

 

Psycholog

mgr Katarzyna Ziobroń

gabinet 217 – I piętro

email: k.ziobron@zso1.tarnow.pl

tel: (14) 633 03 46 wew. 26

Poniedziełek  11:30 – 16.30

Wtorek           7:00 – 15:30

Środa             11:30 – 15:30

Czwartek       7:00 – 10:30

Piątek            7:00 – 10:00

 

Pedagog specjalny

mgr Renata Wyskiel

gabinet 217 – I piętro

email: r.wyskiel@zso1.tarnow.pl

tel: (14) 633 03 46 wew. 26

Poniedziałek   7:00 – 12:30

Wtorek            11:30 – 15:30

Środa              7:00 – 12:30

Czwartek        11:30 – 15:30

Piątek             7:00 – 11:00

 

Terapeuta pedagogiczny

mgr Renata Zielińska

gabinet 211 – I piętro

email: r.zielinska@zso1.tarnow.pl

Poniedziałek  7:00-12:30

Wtorek           11:30-15:30

Środa             7:00-12:30

Czwartek       11:30-15:30

Piątek            7:00-11:00

 

Neurologopeda

mgr Patrycja Gądkiewicz

gabinet 212 – I piętro – w bibliotece

email: p.gadkiewicz@zso1.tarnow.pl

 

Wtorek      7:30 – 13:35

Środa       11:20 – 15:30

Czwartek  7:30 – 12:35

Piątek       7:10 – 9:00

 

Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczniów

z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

mgr Justyna Budzik

mgr Aldona Nowińska

mgr Agnieszka Szymańska

Nauczyciele są obecni na większości zajęć lekcyjnych, podczas których wspierają uczniów mających trudności z przyswojeniem wiedzy i funkcjonowaniem społecznym.

 

Dokumenty do pobrania

OŚWIADCZENIE  RODZICÓW W SPRAWIE OBJĘCIA DZIECKA  POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE INDYWIDUALNEJ ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA

WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ – CHOROBA PRZEWLEKŁA

WNIOSEK RODZICÓW O INDYWIDUALNE NAUCZANIE

WNIOSEK O OBJĘCIE UCZNIA POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ – RÓŻNE POWODY

WNIOSEK O REALIZACJĘ ZAJĘĆ INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA W FORMIE ZDALNEJ

WNIOSEK O SKIEROWANIE UCZNIA NA BADANIA DO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

WNIOSEK O INDYWIDUALNY TOK NAUKI