Kalendarz rekrutacji

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I

od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 1500

od 28 lipca 2023 r.
do 04 sierpnia 2023 r.
do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariusz osobowy załącznik nr 1  ,a także możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 1500

nie dotyczy

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I liceum

do 17 lipca 2023 r.

do 11 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r.
godz. 12.00

14 sierpnia 2023 r.
godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariusza osobowego załącznik nr 1

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.

od 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023 r.
do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023 r.
godz. 12.00

22 sierpnia 2023 r.
do godz. 12.00