Kalendarz rekrutacji

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I

od 13 maja 2024 r.
do 04 lipca 2024 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariusz osobowy załącznik nr 1  

od 21 czerwca 2024 r.
do 04 lipca 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I liceum

do 09 lipca 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych.

11 lipca 2024 r.
do godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariusza osobowego załącznik nr 1

od 11 lipca do 15 lipca 2024 r.

do godz.15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych i kandydatów nieprzyjętych.

16 lipca 2024 r.
do godz. 12.00