Kalendarz rekrutacji

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I

od 15 maja 2023 r.
do 19 czerwca 2023 r.
do godz. 1500

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy I o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariusz osobowy załącznik nr 1  ,a także możliwość złożenia nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 1500

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy I liceum

do 17 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych.

19 lipca 2023 r.
godz. 12.00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów (rodzica kandydata) zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz kwestionariusza osobowego załącznik nr 1

od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023 r.
godz. 12.00