Dokumenty

Statut ZSO1
Statut IV Liceum
Wycieczki szkolne

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK SZKOLNYCH
KARTA WYCIECZKI
LISTA UCZNIÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W WYCIECZCE
ZGODA RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ W WYCIECZCE
REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ
REGULAMIN WYCIECZKI SZKOLNEJ
REGULAMIN WYCIECZKI KILKUDNIOWEJ
REGULAMIN WYCIECZKI ROWEROWEJ
REGULAMIN WYJAZDU NA NARTY
OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA WYCIECZKI
ROZLICZENIE FINANSOWE WYCIECZKI SZKOLNEJ
 
 
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
2023/2024

Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Wzory pism

Podanie o przyjęcie do szkoły
Podanie o duplikat legitymacji szkolnej
Wzór usprawiedliwienia nieobecności ucznia
Wzór zwolnienia ucznia z lekcji
Usprawiedliwienie nieobecności ucznia pełnoletniego
Zwolnienie z zajęć lekcyjnych ucznia pełnoletniego
Podanie dotyczące zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego
Podanie dotyczące zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w lekcji osób zwolnionych z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego
Zgoda rodziców na udział w zawodach sportowych
Zgoda rodziców na udział w wycieczce / rajdzie szkolnym
Oświadczenie woli – religia
Oświadczenie rodziców ucznia niepełnoletniego WDŻ
Oświadczenie ucznia pełnoletniego WDŻ

RODO

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
Monitoring procedura zaktualizowana
Klauzula do monitoringu

ZFŚS

Załącznik  nr 3 | Wniosek o przyznanie świadczenia
Załącznik nr 4 | Oświadczenie o sytuacji rodzinnej

Procedury postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo

Sposoby wdrażania i realizacji standardów ochrony małoletnich

Sposoby wdrażania i realizacji Standardów Ochrony Małoletnich
Materiały edukacyjne -załącznik do oświadczenia
 
Oświadczenie
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Wewnątrzszkolny Program Doradztwa Zawodowego

Ubezpieczenie

2023/2024
Ogólne warunki ubezpieczenia
OPCJA OCHRONA PLUS INTERRISK TU S.A. VIG
 
WNIOSEK O ODSZKODOWANIE