Matura 2024

A. Przedmioty obowiązkowe i dodatkowe na egzaminie maturalnym:
Przedmioty obowiązkowe - matura 2024:
Na maturze 2024 r. obowiązkowo musimy przystąpić
do egzaminu w części ustnej oraz pisemnej.

CZĘŚĆ PISEMNA
Lista przedmiotów obowiązkowych matura 2024:
•    język polski (na poziomie podstawowym),
•    matematyka (na poziomie podstawowym),
•    język obcy nowożytny (na poziomie podstawowym),
•    język mniejszości narodowej (na poziomie podstawowym) – dotyczy osób z wykładowym językiem mniejszości narodowej

CZĘŚĆ USTNA
•    język polski (bez określania poziomu)
•    język obcy nowożytny (bez określania poziomu)
•    język mniejszości – narodowej (bez określania poziomu) – absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania danej mniejszości narodowej

Przedmioty dodatkowe – matura 2024

Egzamin z przedmiotów dodatkowych w części pisemnej przeprowadzany jest na poziomie rozszerzonym. Dla części ustnej nie określa się poziomu dla przedmiotów dodatkowych.
Wyjątkiem są języki nowożytne, które absolwenci mogą zdawać w części pisemnej na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym oraz w części ustnej bez określania poziomu albo dwujęzycznym.
W 2023 roku absolwent może przystąpić do maksymalnie sześciu egzaminów z przedmiotów dodatkowych (w tym jeden obowiązkowy)  na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

CZĘŚĆ PISEMNA
Lista przedmiotów dodatkowych matura 2024
1.    biologia
2.    chemia
3.    filozofia
4.    fizyka
5.    geografia
6.    historia
7.    historia muzyki
8.    historia sztuki
9.    informatyka
10.    język łaciński i kultura antyczna
11.    język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
12.    język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
13.    język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
14.    język polski
15.    język regionalny (język kaszubski)
16.    matematyka
17.    wiedza o społeczeństwie

CZĘŚĆ USTNA
Lista przedmiotów dodatkowych matura 2024 – część ustna
1.    język angielski (bop albo dj)
2.    język francuski (bop albo dj)
3.    język hiszpański (bop albo dj)
4.    język niemiecki (bop albo dj)
5.    język rosyjski (bop albo dj)
6.    język włoski (bop albo dj)
7.    język białoruski jako język mniejszości narodowej (bop)
8.    język litewski jako język mniejszości narodowej (bop)
9.    język niemiecki jako język mniejszości narodowej (bop)
10.    język ukraiński jako język mniejszości narodowej (bop)
11.    język łemkowski jako język mniejszości etnicznej (bop)
12.    język kaszubski jako język regionalny (bop)

Legenda

bop – bez określania poziomu
dj – poziom dwujęzyczny

Ile przedmiotów dodatkowych można zdawać na maturze?

W roku 2024 r. absolwenci mogą podejść do egzaminu do maksymalnie 5 przedmiotów dodatkowych, który jest przeprowadzany na poziomie rozszerzonym (z wyjątkiem języków nowożytnych, które mogą być zdawane na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym).

Warunki zdania egzaminu.

W 2024 roku absolwenci, aby zdali maturę muszą uzyskać co najmniej 30% maksymalnej liczby punktów z egzaminów obowiązkowych w części ustnej i pisemnej oraz przystąpić do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym lub w przypadku języka nowożytnego na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym (bez określania progu).
Absolwenci szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu z języka danej mniejszości narodowej w części ustnej. Uczeń/absolwent szkoły lub oddziału z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej nie może wybrać języka danej mniejszości narodowej na egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego.

Egzaminy obowiązkowe – część ustna

•    język polski – bez określania poziomu (minimum 30%)
•   język obcy nowożytny (spośród języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego)  – bez określania poziomu (minimum 30%)

Egzaminy obowiązkowe część pisemna

•    język polski – poziom podstawowy (minimum 30%)
•    matematyka – poziom podstawowy (minimum 30%)
•    język obcy nowożytny – poziom podstawowy (minimum 30%)
•    wybrany przedmiot dodatkowy – poziom rozszerzony (bez progu)

Absolwenci z językiem nauczania mniejszości narodowej

Obowiązkowo zdają egzamin z języka danej mniejszości narodowej w części pisemnej na poziomie podstawowym.

Absolwenci szkoły lub oddziału dwujęzycznego

W Formule 2023, obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym, jako przedmiotu dodatkowego.

 

Informacja dla rodziców
oraz uczniów

Informacja o sposobie organizacji
i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2023” obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie materiałów
i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty
i egzaminie maturalnym w 2024 roku

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Komunikaty w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego w  2024  roku

Harmonogram egzaminu maturalnego:

B. Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

Zdający uprawnieni do dostosowania:

 1. Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność.
 2. Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym.
 3. Posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania.
 4. Chory lub niesprawny czasowo oraz zdający z chorobami przewlekłymi – na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.
 5. Posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią – na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 6. Który w roku szkolnym 2023/2024 był objęty pomocą psychologicznopedagogiczną w szkole ze względu na:
 7. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą
 8. zaburzenia komunikacji językowej
 9. sytuację kryzysową lub traumatyczną

Podstawą tego dostosowania jest pozytywna opinia Rady Pedagogicznej.

 1. Cudzoziemiec, któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu – dostosowanie na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
 2. Obywatel Ukrainy – dostosowanie na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.
 3. Z zaburzeniem widzenia barw – na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza.

– Opinia rady pedagogicznej jest wydawana na wniosek:

1) nauczyciela lub specjalisty wykonującego w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzących zajęcia z uczniem w szkole, po uzyskaniu zgody rodziców albo pełnoletniego ucznia, lub

2) rodziców albo pełnoletniego ucznia.

– Zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej przedkłada się wraz z deklaracją wstępną do 2 października 2023 r.

– W sytuacjach losowych zaświadczenie lub opinia mogą być przedłożone w terminie późniejszym, niezwłocznie po otrzymaniu dokumentu.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zaświadczenia lekarskie o chorobie przewlekłej muszą być aktualne czyli wystawione z datą bieżącego roku szkolnego. Zaświadczenie  dostarczone po 2 października 2023 r. zgodnie z kalendarzem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej powinno być podyktowane wyjątkową sytuacją losową. Zaświadczenie lekarskie ma zawierać tylko informację o chorobie, natomiast o przysługujących dostosowaniach decyduje Rada Pedagogiczna.

– Dysleksja, Dysortografia i dysgrafia (bez innych orzeczeń, opinii i zaświadczeń lekarskich) nie uprawniają do wydłużenia czasu na egzaminie maturalnym oraz nieprzenoszenia odpowiedzi na kartkę.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie OKE, w zakładce egzamin maturalny 2023/2024.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024

C. Egzamin w terminie dodatkowym i poprawkowym

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego:

Przeprowadzany jest dla tych absolwentów, którzy z powodu szczególnych przypadków losowych lub zdrowotnych nie przystąpili do egzaminu w części ustnej lub pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem egzaminów w maju 2024 roku i uzyskali zgodę dyrektora OKE.

Matura w terminie dodatkowym*

Wniosek o termin dodatkowy:

Zdający lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły macierzystej udokumentowany wniosek najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu.

Miejsce egzaminu dodatkowego:

 • ustny w szkole macierzystej
 • pisemny w ośrodkach egzaminacyjnych podanych na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.
Matura w terminie poprawkowym*

Warunki przystąpienia do egzaminu poprawkowego:

Do egzaminu poprawkowego mogą przystąpić absolwenci, którzy:

•   przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych i jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego
•   żaden z egzaminów nie został im unieważniony
•   nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu obowiązkowego (ustnego lub pisemnego)
•   złożyli w terminie, czyli nie później niż 10 lipca, oświadczenie o gotowości przystąpienia do egzaminu.

D. Deklaracje przystąpienia do egzaminu maturalnego

Deklarację maturalną można złożyć w wersji elektronicznej

E-deklaracja dla uczniów i absolwentów, którzy posiadają konto w ZIU:

E. Opłata za egzamin

Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowwego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny dla:

 • absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego;
 • absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

Wysokość i termin wniesienia opłaty

 • opłata za egzamin maturalny wynosi 50 zł za jeden przedmiot.
 • opłatę za egzamin maturalny wnosi sie w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku kalendarzowego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora OKE.
 • dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia do 7 lutego roku szkonego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.

Opłata do 7 lutego

 • niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
 • opłata nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

Wybór egzaminów

 • należy zwrócić uwagę zdających na konieczność racjonalnego i odpowiedzialnego wyboru przedmiotów egzaminacyjnych.
 • zadeklarowanie egzaminu i niestawienie się na nim w danym roku wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty za egzamin w przypadku chęci przystąpienia do egzaminu z tego samego przedmiotu na tym samym poziomie w latach kolejnych.

Zwolnienie z opłaty

 • Dyrektor OKE może zwolnić z opłaty osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż 754 zł netto.
 • wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny (zał. 26b) składa się do dyrektora OKE nie później niż do 31 grudnia roku szkolnego, w którym absolwent zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów.

F. Przerwanie i unieważnienie egzaminu maturalnego

Przerwanie egzaminu maturalnego

Zgłoszenie problemów zdrowotnych

 • przed rozpoczęciem części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ma obowiązek:

          – upewnić się, że wszyscy zdający czują się dobrze i mogą przystąpić do egzaminu,
          – poinformować, że przerwanie egzaminu z przyczyn zdrowotnych nie prawnia automatycznie do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym,
          – zdającemu, który zgłasza problemy zdrowotne, zaleca udanie się do lekarza i informuje o możliwości ubiegania się o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym.

Przerwanie częsci ustnej lub pisemnej egzaminu

 • jeżeli podczas trwania części pisemnej egzaminu zdający przerywa ten egzamin z przyczyn zdrowotnych lub losowych, przewodniczący zespołu nadzorującego organizuje pomoc, dbając o to, aby zdający nie miał możliwości kontaktu z innymi osobami z wyjątkiem osób udzielających mu pomocy,
 • rejestruje godzinę przerwania egzaminu tego zdającego i jeśli zdający poczuje się na siłach kontynuować egzamin, może na to zezwolić,
 • zdającemu, który postanowił kontynuować egzamin, nie przedłuża się czasu trwania egzaminu.

Postępowanie w przypadku przerwania części ustnej egzaminu

 • jeśli zdający nie jest w stanie kontynuować egzaminu, zespół przedmiotowy przyznaje punkty za wypowiedź zgodnie z obowiązującymi zasadami. informację o zdarzeniu odnotowuje się w protokole indywidualnym części ustnej egzaminu (załącznik 9a, 10a, 11a).
 • przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora OKE, który – w ciągu 7 dni – podejmuje decyzję o:
 1. ustaleniu wyniku na podstawie liczby punktów przyznanych przez zespół przedmiotowy albo
 2. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po przedstawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie (por. pkt 3.7.1 i 3.7.2.) (załącznik 6).

Postępowanie w przypadku przerwania części pisemnej egzaminu

 • w przypadku kiedy zdający przerwał egzamin i nie podjął pracy, przewodniczący zespołu nadzorującego odbiera jego pracę i po zakończeniu egzaminu pakuje do zwrotnej koperty razem z pozostałymi pracami. Informacje o zdarzeniu odnotowuje się w protokole przebiegu części pisemnej egzaminu w sali egzaminacyjnej (załącznik 16) oraz w protokole zbiorczym przebiegu części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 17).
 • dyrektor OKE podejmuje decyzję o:
 1. skierowaniu pracy zdającego do oceny przez egzaminatora albo
 2. przyznaniu zdającemu prawa do przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym, po pawieniu przez zdającego lub jego rodziców udokumentowanego wniosku w tej sprawie (pkt. 3.7.1. i 3.7.2., załącznik 6).

Unieważnienie egzaminu

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora szkoły

 • dyrektor szkoły unieważnia egzamin w przypadku:
 1. stwierdzenia wniesienia lub korzystania z urządzenia telekomunikacyjnego lub materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
 2. niesamodzielnej pracy zdającego
 3. zakłócania przez niego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym.

Obowiązek samodzielnej pracy

 • uczeń, słuchacz albo absolwent samodzielnie rozwiązuje zadania zawarte w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności tworzy własny tekst lub własne rozwiązania zadań w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.

Art. 44zzt ust.3

Unieważnienie egzaminu przez dyrektora OKE

 • w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej przez egzaminatora:
 1. niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań przez absolwenta
 2. występowania w pracach egzaminacyjnych jednakowych sformułowań, wskazujących na udostępnienie rozwiązań innemu absolwentowi lub korzystania z rozwiązań innego absolwenta.

Unieważnienie przedmiotu dodatkowego

 • absolwent, który:
 1. przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzamin z tego przedmiotu został unieważniony albo
 2. przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu dodatkowego i któremu egzaminy ze wszystkich tych przedmiotów zostały unieważnione – nie zdaje egzaminu maturalnego.

Inne przyczyny unieważnienia egzaminu

 • zgłoszenia przez zdającego uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu.
 • zaistnienia okoliczności prowadzących do naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu maturalnego, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik tego egzaminu (unieważnienie następuje wówczas z urzędu).

G. Wgląd do pracy egzaminacyjnej

Zasady wglądu

 • absolwent ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez OKE dokumentów z wynikami egzaminów.
 • w czasie wglądu OKE umożliwia zapoznanie się z zasadami oceniania rozwiązań zadań.

Weryfikacja sumy punktów

 • absolwent może zwrócić się z wnioskiem o weryfikację sumy punktów.
 • wniosek wraz z uzasadnieniem składa się do dyrektora OKE w terminie 2 dni roboczych od dnia dokonania wglądu.
 • weryfikacji sumy punktów dokonuje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
 • dyrektor OKE informuje pisemnie absolwenta o wyniku weryfikacji sumy punktów, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.