Regulamin

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W TARNOWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Podstawą prawną powołania Koła są:
  a) § 7 pkt 14 Statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej,
  b) Art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Koło jest katolicką organizacją uczniowską, powoływaną przez Dyrektora Caritas na wniosek Dyrektora Szkoły, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas.
 3. Koło zrzesza uczniów Szkoły, w której zostało powołane, nie wykluczając dzieci (młodzieży), która równocześnie należy do innych organizacji, stowarzyszeń czy też ruchów, o ile ich cele i działalność nie są sprzeczne z działalnością Koła.
 4. Koło działa na terenie Szkoły pod nadzorem Dyrektora Szkoły. W podejmowanych działaniach Koło stosuje się do uregulowań zawartych w Statucie Szkoły.
 5. Koło używa prawnie zastrzeżonej nazwy i znaku „Caritas”, dlatego jego działalność jest ściśle związana i realizowana pod nadzorem Caritas.

§ 2

 1. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawuje Opiekun Koła, którym jest Nauczyciel Szkoły, zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły w porozumieniu z Dyrektorem Caritas.
 2. Opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła, którym zazwyczaj jest Ksiądz Katecheta lub inny kapłan wyznaczony przez ks. Proboszcza, zatwierdzony przez Dyrektora Caritas. Asystent Koła sprawuje pieczę nad zgodnością działalności Koła z nauczaniem Kościoła Katolickiego i przyjętym regulaminem Koła.

CELE I ZADANIA KOŁA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 3

Celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego.

§ 4

Zadania Koła obejmują w szczególności:

 1. Pogłębianie znajomości oraz szerzenie nauki Jezusa Chrystusa o miłosierdziu Bożym,
 2. Dążenie, przez pracę nad sobą, do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka, i mobilizowanie do stawiania sobie wysokich wymagań,
 3. Kształtowanie osobowości katolika i Polaka,
 4. Budowanie postawy odpowiedzialności za Kościół i Ojczyznę,
 5. Rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym, zwłaszcza troska o pełne uczestniczenie we Mszy św.,
 6. Troska o zdobywanie wiedzy religijnej i ogólnej,
 7. Uwrażliwianie społeczności szkolnej na różne obszary ludzkiej biedy, krzewienie w środowisku szkolnym ducha czynnej miłości bliźniego,
 8. Podnoszenie kwalifikacji do niesienia pomocy innym,
 9. Rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie,
 10. Organizowanie pomocy potrzebującym uczniom , w szczególności otaczanie opieką uczniów chorych, niepełnosprawnych i znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 11. Pomoc w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich,
 12. Stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas oraz inne organizacje istniejące w parafii, na terenie której działa Koło, zwłaszcza pomoc dla poszkodowanych w kataklizmach i sytuacjach losowych.

Koło, świadczy pomoc potrzebującym bez względu na przekonania, religię, narodowość czy rasę.

§ 5

Zadania, o których mowa w § 4 Koło realizuje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, wykorzystując odpowiednie środki i sposoby działania, a w szczególności poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, zjazdów, konferencji, prelekcji, dyskusji, kursów i szkoleń,
 2. Organizowanie imprez kulturalnych, religijnych, charytatywnych, poetycko – muzycznych, akademii, wieczornic, spektakli teatralnych, koncertów, konkursów,
 3. Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych, konkursów fantowych, aukcji, wystaw, wydawanie gazetek i czasopism szkolnych, prowadzenie kroniki szkolnej,
 4. Udział w kwestach i zbiórkach organizowanych przez Caritas, za zgodą Dyrektora Caritas i pod nadzorem Opiekuna,
 5. Włączanie się, na zasadzie wolontariatu, w pracę różnego rodzaju placówek charytatywnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz na rzecz osób potrzebujących pozostających w domach,
 6. Prowadzenie biblioteczki literatury religijnej i materiałów instruktażowych Caritas,
 7. Oddziaływanie przez symbole organizacyjne.

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOŁA SYMPATYCY KOŁA

§ 6

Członkiem Koła może być każdy uczeń szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej, który włączył się w pracę Koła jako kandydat i wyraża chęć pełnego w nim uczestnictwa, poprzez wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 7

Każdy członek Koła ma prawo:

 1. Korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego,
 2. Uczestniczenia w życiu i działalności Koła oraz wpływania na jego kształt,
 3. Posiadania legitymacji członkowskiej Koła.

§ 8

Członkowie mają obowiązek:

 1. Życia i pracy w Kole zgodnie z zasadami wiary i moralności Kościoła Katolickiego,
 2. Dążenia do urzeczywistnienia w sobie pełni miłosierdzia chrześcijańskiego, które powinno być realizowane na trzech płaszczyznach: modlitwy, słowa i czynu,
 3. Dbania o dobre imię Ojczyzny, Kościoła, Szkoły i Koła,
 4. Wypełniania celów i zadań Koła, a także decyzji władz Koła,
 5. Uczestniczenia w zebraniach Koła i troski się o jego rozwój,
 6. Posiadania indentyfikatora podczas prowadzonych przez Koło akcji.

§ 9

 1. Kandydaci na członków Koła mają te same obowiązki co członkowie oraz prawo uczestniczenia w działalności Koła.
 2. Przyjęcia w poczet kandydatów dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się o członkostwo.

§ 10

 1. Uznania za członka Koła dokonuje Zarząd Koła na wniosek ubiegającego się, za zgodą rodziców (dla kandydata poniżej 18-tego roku życia), po rocznym okresie kandydackim.
 2. Okres kandydacki może ulec skróceniu decyzją Zarządu Koła.
 3. Członkiem Koła nie może zostać osoba podlegająca karze kościelnej zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

§ 11

Uroczyste przyjęcie w poczet członków Koła i wręczenie legitymacji odbywa się w dniu Święta Patronalnego Caritas lub w inny dzień ustalony z Dyrektorem Caritas.

§ 12

W działalność Koła mogą włączać się, w razie takiej potrzeby, uczniowie niezrzeszeni, o innym światopoglądzie lub z innej szkoły, na zasadzie sympatyków Koła.

§ 13

Członkostwo w Kole ustaje poprzez:

 1. Ukończenie lub zmianę Szkoły,
 2. Dobrowolne wystąpienie z Koła,
 3. Skreślenie przez Zarząd Koła.

§ 14

 1. Koło może skupiać w swoich szeregach członków seniorów i członków honorowych.
 2. Członkiem seniorem jest każdy absolwent Szkoły, który był członkiem Koła i nadal pragnie kontynuować działalność w Kole, podejmując wszystkie obowiązki. Członek senior posiada wszystkie prawa członka, oprócz prawa wyborczego.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która decyzją Zarządu Koła otrzymała taki tytuł za znaczące zasługi dla Koła.

WŁADZE I ORGANIZACJA KOŁA

§ 15

Koło bezpośrednio podlega Caritas jako organowi powołującemu, który ma prawo i obowiązek wizytowania go oraz kontrolowania jego działalności po uzgodnieniu z Dyrekcją Szkoły i Zarządem Koła.

§ 16

Pracą koła kieruje Zarząd, w skład którego wchodzą:

 1. Z urzędu, z głosem decydującym, Opiekun Koła;
 2. Z wyboru, z głosem doradczym, przedstawiciele młodzieży, wybrani na początku każdego roku szkolnego na funkcje: przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza (kronikarza).

§ 17

Do zadań Zarządu należy:

 1. Planowanie kierunków formacji i działalności Koła w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem konkretnych potrzeb i realnych możliwości. Plan pracy Koła należy przedłożyć do zatwierdzenia Dyrektorowi Caritas,
 2. Czuwanie nad działalnością Koła na terenie szkoły oraz podejmowanie decyzji i nawiązywanie współpracy w działaniach zewnętrznych,
 3. Inspirowanie członków Koła do podejmowania działań,
 4. Ustalanie terminów zebrań Koła,
 5. Przyjmowanie i w razie konieczności usuwanie członków, kandydatów i sympatyków Koła,
 6. Rozstrzyganie spraw spornych między członkami,
 7. Reprezentowanie Koła na zewnątrz,
 8. Stały kontakt z Caritas i Dyrektorem Szkoły w sprawach wymagających uzgodnienia lub nieuwzględnionych w regulaminie,
 9. Proponowanie Caritas zmian regulaminu Koła,
 10. Decydowanie o wydatkach Koła,
 11. Przedstawianie Caritas sprawozdania merytorycznego i finansowego z rocznej działalności Koła przed zakończeniem roku szkolnego.

§ 18

 1. W celu lepszego wypełniania zadań Koła mogą być powołane sekcje tematyczne dla ułatwienia organizacji pracy Koła i realizacji specjalnych celów. Może to być podział ze względu na wiek, zainteresowania, zdolności lub zaistniałe potrzeby (np. sekcja formacyjna, kulturalna, artystyczna, muzyczna, plastyczna, gospodarcza, hospicyjna, opiekuńcza, wychowawcza, świetlicowa, itp.).
 2. Sekcje tematyczne powołuje Zarząd Koła.

MAJĄTEK KOŁA

§ 19

Środki finansowe gromadzone przez Koło, pod zastrzeżonym prawnie znakiem Caritas i za zgodą Dyrektora Caritas, stanowią majątek Caritas.

§20

 1. Środki finansowe z prowadzonych przez Koło zbiórek na szkolne lub lokalne cele charytatywne (np. na operację, leczenie lub inną pomoc dla uczniów Szkoły) są przekazywane do Caritas, gdzie ich przychód zostaje odpowiednio udokumentowany, aby w całości mogły być wykorzystane na zadania realizowane przez Koło, zgodnie z ich przeznaczeniem.
 2. Nad gromadzeniem środków finansowych czuwa skarbnik Koła, który prowadzi przejrzystą ewidencję wpływów i wydatków. Skarbnik przekazuje zebrane fundusze Opiekunowi, a ten przekazuje je do Caritas.
 3. W razie niewykorzystania wszystkich funduszy na określony przez Koło cel, Dyrektor Caritas, przeznaczy je, w porozumieniu z Zarządem Koła oraz Dyrektorem Szkoły, na inne cele charytatywne.

§ 21

Caritas nie odpowiada za zobowiązania Koła, a w szczególności za zobowiązania finansowe, które nie były uzgodnione i pisemnie zaakceptowane przez Dyrektora Caritas.

PATRON, ŚWIĘTO I SYMBOLE

§ 22

Świętem patronalnym Caritas jest druga niedziela wielkanocna, obchodzona jako Święto Miłosierdzia Bożego. Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest bł. Karolina Kózka, a miejscem pielgrzymkowym – sanktuarium Błogosławionej w Zabawie.

§ 23

 1. Koło wybiera swojego Patrona spośród świętych i błogosławionych, najlepiej tych, którzy szczególnie zasłużyli się na polu miłosierdzia.
 2. Koło może obchodzić swoje święto w dniu liturgicznego wspomnienia Patrona Koła.
 3. Koło może ustalić pieśń, która będzie hymnem Koła, i modlitwę, która będzie wspólną modlitwą Koła.

§ 24

Koło może używać zastrzeżonego znaku Caritas, za którego ochronę odpowiada Opiekun Koła.

§ 25

Koło może używać własnej pieczęci nagłówkowej, z nazwą Szkoły, adresem i telefonem kontaktowym, do sporządzania wszystkich potrzebnych dokumentów i pism, o następującej treści:
Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej
przy Szkole (nazwa szkoły i adres)
telefon kontaktowy

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26

Regulamin obowiązuje wszystkie osoby zrzeszone w Kole. W przypadku świadomego naruszania regulaminu Zarząd może udzielić upomnienia, nagany, zawieszenia w czynnościach członka lub usunąć z Koła.
Zmiana regulaminu Koła wymaga formy pisemnej, zatwierdzonej obustronnie przez Caritas i Dyrektora Szkoły.

§ 27

 1. Decyzję o rozwiązaniu Koła podejmuje Dyrektor Caritas na wniosek Zarządu Koła w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły lub na wniosek Dyrektora Szkoły.
 2. Caritas, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, może rozwiązać Koło, gdy jego działalność przynosi poważną szkodę Caritas lub Kościołowi.

§ 28

Likwidację majątku Koła przeprowadza ostatni Zarząd wraz z Opiekunem Koła lub osoba wyznaczona przez Caritas. Zgromadzone środki przekazane zostają do Caritas i spożytkowane zgodnie z decyzją Zarządu i wolą członków, jednak zawsze na cele charytatywne.