WYPRAWKA SZKOLNA

Do 6 września 2022 r. w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych, można składać wnioski o dofinansowanie w roku szkolnym 2022/2023 zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego i materiałów ćwiczeniowych w ramach: Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Wnioski o dofinansowanie proszę składać do pedagoga szkolnego (sala 217 – I piętro)  do 6 września.

Pomoc finansowa jest udzielana uczniom:
– bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie:
1) słabowidzącym;
2) niesłyszącym;
3) słabosłyszącym;
4) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
5) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
6) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
7) z niepełnosprawnościami  sprzężonymi,  
8) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;
– posiadającym  orzeczenie o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w  tym poradnię specjalistyczną.

Więcej informacji na tutaj