Szkolne koło Caritas

Koło jest katolicką organizacją uczniowską, która włącza się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą prowadzoną przez Caritas. Patronką Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej jest bł. Karolina Kózkówna, a miejscem pielgrzymkowym - sanktuarium Błogosławionej w Zabawie. Pragnąc wyjść naprzeciw potrzebom osób starszych, chorych i samotnych w środowisku, w roku szkolnym 2008/2009 założyliśmy Szkolne Koło Caritas. W sprawach wychowawczych i organizacyjnych opiekę nad Kołem sprawują Opiekunki Koła, którymi są: pani Barbara Kras i pani Beata Kubień. Natomiast opiekę duchową nad Kołem sprawuje Asystent Koła – tę funkcję pełni w naszej szkole ksiądz Kasper Bernasiewicz. Głównym celem działalności Koła jest kształtowanie u uczniów postawy miłości chrześcijańskiej oraz praktykowanie, szczególnie w środowisku szkolnym, przykazania miłości bliźniego. Program działań Koła ma na celu ukształtowanie w uczniach wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, kształtowanie współpracy w czynieniu dobra. Uczy, jak dobrze zagospodarować wolny czas, jak kształtować poprawną postawę chrześcijańską. Wolontariat daje szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, rozwinięcia zainteresowań, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach oraz możliwość zaangażowania się w życie społeczne.

Działalność

„Nie zatwardzajmy serc, gdy słyszymy krzyk biednych. Starajmy się usłyszeć wołanie. Starajmy się postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głową i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozbawiony opieki”. Jan Paweł II   W celu niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, członkowie Szkolnego Koła Caritas prowadzą następujące […]

Regulamin

REGULAMIN SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W TARNOWIE POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1 Podstawą prawną powołania Koła są: a) § 7 pkt 14 Statutu Caritas Diecezji Tarnowskiej, b) Art. 56 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr256, poz. 2572 z późn. […]

Sara be oko – Zróbmy jedno serce.

To tytuł projektu realizowanego przez Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodzi Misjom”, do którego przyłączyło się nasze Szkolne Koło Caritas. Celem projektu było szerzenie ducha solidarności z najuboższymi tego świata poprzez prowadzenie animacji misyjnej o pracy tarnowskich misjonarzy w RCA oraz poprzez zbiórkę darów do kontenera. W ubiegłym tygodniu zakończył się ostatni etap projektu, czyli pakowanie kontenera z […]