Pedagodzy i terapeuci

GABINET TERAPEUTY PEDAGOGICZNEGO

Beata Rój

Poniedziałek11:30 - 15:30
Wtorek7:00 - 14:30
Środa7:00 - 12:30
Czwartek7:00 - 10:00
Piątek7:00 - 9:00

Terapia pedagogiczna

Poważnym problemem współczesnej szkoły jest zagadnienie niepowodzeń szkolnych, które rozpatruje się wieloaspektowo zarówno od strony przyczyn, objawów, jak i możliwości ich przezwyciężania. W zależności od źródeł niepowodzeń szkolnych, a więc uwarunkowań środowiskowych, wychowawczych czy też tkwiących w samych uczniach, podejmuje się różne sposoby pracy w celu ich likwidacji. Chcąc prawidłowo kierować rozwojem dziecka i jego wychowaniem, doskonalić uzdolnienia i zalety, a zwalczać i usuwać braki należy przede wszystkim dokładnie poznać dziecko, obserwować jego zachowanie w różnych sytuacjach.
Jednym ze sposobów pomocy dziecku, które narażone jest na niepowodzenia szkolne jest szeroko rozumiana terapia pedagogiczna. Terapia pedagogiczna  jest to oddziaływanie za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w uczeniu się, mające na celu eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji (poziom samooceny, niechęć do dalszej nauki, zaburzenia koncentracji uwagi, zaburzenia kontaktów interpersonalnych, nerwice, trudna i patologiczna sytuacja domowa- zbyt duży nacisk na naukę), likwidowanie przyczyn, wyrównywanie wiadomości szkolnych, kompensacja.
Brak osiągnięć w nauce, częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych.
Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju.
W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się.Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej i grupowej (liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 uczniów), by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Celem terapii pedagogicznej jest:

 • Stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psychomotorycznych.
 • Wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach uczniów.
 • Eliminowanie niepowodzeń szkolnych oraz ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji – dzieci wymagają wyrównywania braków w sferze psychicznej

w skutek doświadczania negatywnych ocen i kar, a więc zainteresowanie ich tym co jest dla nich atrakcyjne i możliwe do osiągnięcia oraz dostrzeganie uzdolnień, sukcesów i pozytywnych cech

PEDAGOG SZKOLNY

Renata Zielińska
tel. (14) 633 03 46

Poniedziałek9.30 – 12.30
Wtorek8.00 – 12.00
Środa9.00 – 15.30
Czwartek10.30 – 14.30
Piątek10.30 – 13.30

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną i tym samym brakiem możliwości osobistych spotkań i bezpośrednich rozmów z uczniami i rodzicami, informuję o możliwości kontaktu z pedagogiem szkolnym za pomocą poczty służbowej lub dziennika elektronicznego oraz poprzez messengera Renata Wyskiel, czy MS Teams.
Proszę również w sytuacjach pilnych, nie cierpiących zwłoki kontaktować się z wychowawcą klasy z prośbą o przekazanie informacji pedagogowi.

Jednocześnie informuję, iż instytucją wspomagającą pracę naszej szkoły jest:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, ul. Chyszowska 3, telefon (14) 655 99 95
 • Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Terapeutyczna, ul. Szujskiego 25,
 • telefon (14) 6222796,  (14) 6362796
 • e-mail: sekretsppt@umt.tarnow.pl


  ZWRÓĆ SIĘ DO PEDAGOGA SZKOLNEGO, GDY:

  •    Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.
  •    Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.
  •    Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  •    Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  •    Chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób.
  •    Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  •    Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

  Obszary dziania pedagoga szkolnego obejmują w zasadzie wszystkie płaszczyzny szkolnego życia.

  PEDAGOG SZKOLNY:
  •    Udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
  •    Udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.
  •    Udziela porad uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych.
  •    Przeciwdziała skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży.
  •    Rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
  •    Udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
  •    Organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
  •    Wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
  •    Wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej.
  •    Organizuje i prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.

  KOLEŻENSKI  TELEFON  ZAUFANIA
  14·192 88 lub 14·622 40 43
  od poniedziałku do piątku w godzinach 16.00-18.00

  Telefon zaufania w sprawach Anoreksji i Bulimii
  12 423 20 59