JEDNORAZOWE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

IV Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie > Blog > JEDNORAZOWE STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA

Można ubiegać się o Jednorazowe Stypendium Prezydenta Miasta Tarnowa.
Prawo do ubiegania się o to stypendium przysługuje uczniom, którzy w roku szkolnym 2022/2023 wykazali się:

– wybitnymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi (zostali laureatami, finalistami konkursów, olimpiad, turniejów)

 legitymują się co najmniej oceną dobrą z zachowania i co najmniej średnią ocen 4,0 za rok ubiegły

Stypendium skierowane jest:

a) do uczniów szkół mających siedzibę na terenie Gminy Miasta Tarnowa, w tym przypadku wnioskodawcą jest:

– dyrektor szkoły;

– rodzic lub opiekun prawny;

– pełnoletni uczeń;

b) do uczniów będących mieszkańcami Gminy Miasta Tarnowa, a uczących się w szkołach mających swoją siedzibę poza granicami Gminy Miasta Tarnowa – w tym przypadku wnioskodawcą jest:

– rodzic lub opiekun prawny;

– pełnoletni uczeń.

WNIOSKI składamy u pedagoga specjalnego w gabinecie 217  do 27 listopada 2023 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Urzędu Miasta Tarnowa:

https://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,913271.html

https://bip.malopolska.pl/umtarnow/Article/get/id,913271.html